D.Schot verhuis & transporT 
                                  

Algemene voorwaarden.


Algemene Voorwaarden D. Schot verhuis en transportbedrijf 

ARTIKEL 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder − klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst; − Verhuizer: die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt; − verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg; − verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt; − inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier. − consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. − bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk. − vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96BW. 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 1. De AV 2006 zijn van toepassing op consumentenverhuizingen: − binnen een gebouw; − of waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel); − of een combinatie daarvan. Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. 2. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen. 3. De AV 2006 zijn niet van toepassing op: − consumentenverhuizingen overzee; − consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen); − de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren. 

ARTIKEL 3 - De offerte 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. 2. In de offerte worden in ieder geval vermeld: − de door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden; − de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW); − het moment en de wijze van betaling ; − dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van € 100.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden; − voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing. − dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden voor D. Schotverhuis en transportbedrijf  van toepassing zijn. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt met de offerte meegezonden of wordt bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt. 3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum. 

ARTIKEL 4 - Verzekering inboedel 1. De Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 100.000 tegen alle verliezen van en materiële schade aan de inboedel zoals nader omschreven in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen (PV05), De inboedel is verzekerd op basis van dagwaarde.  Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 5.000 per gebeurtenis. Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 25.000 per gebeurtenis. Beide maximale vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som. De klant kan de Verhuizer verzoeken om voor rekening van de klant een aanvullende verzekering af te sluiten voor bestemmingen buiten Nederland, opslag c.q. bewaarneming voor een periode langer dan 30 dagen of voor een hogere dekking dan de hiervoor genoemde € 100.000. 2. Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van artikel 4 lid 1 van de AV of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt op basis van de AVBV (artikel 14 en 18 ). 3. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat: − Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraars , de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een    door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waarde vermindering zoals deze door de experts is vastgesteld. − Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden. − Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde ; voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is. − Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende drie jaar.  − Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegaan dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en de Verhuizer c.q. de schade-expert of de verzekeraar overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.       

 ARTIKEL 5 - Verhuisprijs 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd: − een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid; − een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden.  2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de Verhuizer , voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen: − het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen ; − het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; − handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van  lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, san itair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist; − de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties. 3. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden,  parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen. 4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Verhuizer volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de  verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen  werkzaamheden ten aanzien waarvan de Verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze  werkzaamheden niet door de Verhuizer zullen worden verricht. 5. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft de Verhuizer recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid. 

ARTIKEL 6 - De overeenkomst De overeenkomst komt tot stand: − zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de Verhuizer te accepteren; − indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide  partijen is ondertekend; − zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Verhuizer ter verhuizing ter beschikking stelt. 

ARTIKEL 7 - Informatieplicht van de klant 1. De klant stelt de Verhuizer ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van: − alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert; − alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt; − alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens; 2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Verhuizer tijdig in kennis van: − bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping). − andere zaken en omstandigheden die voor de Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op dag van verhuizing).Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Verhuizer deze gegevens kent. 

ARTIKEL 8 - Verplichtingen van de Verhuizer 1. De Verhuizer is verplicht: − de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem  ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; − een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien; 2. De verplichtingen van de Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd. 

ARTIKEL 9 - Gevaarlijke zaken of stoffen 1. Als de klant aan de Verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Verhuizer de te nemen  voorzorgsmaatregelen aangeven. 2. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen. 3. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval  aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer ervan voortkomen. 

ARTIKEL 10 - Douaneformaliteiten Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen: − de Verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten; − de klant dient aan de Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen. 

ARTIKEL 11 - Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen 1. De klant mag de Verhuizer verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Verhuizer niet verstoren. De klant moet de Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening. 2. Als de Verhuizer door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: − nieuwe instructies vragen aan de klant, of als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn. 

ARTIKEL 12 - Annuleren en Opzeggen 1. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de Verhuizer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. 2. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de Verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met in achtneming van lid 4 van dit artikel aan de Verhuizer worden meegedeeld. 3. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen. 4. De opzegging geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. 5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs. 

ARTIKEL 13 – De betaling 1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat de Verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is  overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur door de Verhuizer. 2. Indien de Verhuizer bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. De Verhuizer is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 7:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter. 3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen  betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden. 4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Verhuizer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de  gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Verhuizer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. 5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst , maakt de Verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten. 6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen. 

ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid van de Verhuizer 1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 8 op hem rustende verplichtingen is de Verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig  Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een  Verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 3. In geval van vertragingsschade is de Verhuizer niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond. De Verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: − de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt; − de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip,  luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt; − de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen , of voor het gebruik van een verhuislift; − enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade. 3. De Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico's verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:   - het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld; − het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen , diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing; − de keuze door de klant - hoewel de Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst , die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; − de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Verhuizer, indien hij conform artikel 7 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen; − de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, lijfsieraden, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing , afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Verhuizer heeft overhandigd; − het niet of niet goed meer functioneren van elektrische , elektronische en mechanische apparatuur. 4. Wanneer de Verhuizer bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 8 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hiervoor in dit lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs. 5. De Verhuizer is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn. 6. De Verhuizer is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden. 

ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid van de klant 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Verhuizer lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 9, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen. 2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 12 van kracht. 3. De klant zal de Verhuizer op diens eerste verzoek vrijwaren in geval de Verhuizer door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel  − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen  − op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Verhuizer, diens ondergeschikten en hulp personen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

 ARTIKEL 16 –Verhuisdozen In bruikleen 4 weken voor en 4 weken na de verhuisdatum, aantal staat vermeld op offerte/bevestiging.- de verhuisdozen dienen heel en droog en schoon binnen 4 weken na Uw verhuisdatum in een keer opgehaald te worden hiervoor kunt u een afspraak maken. Na deze 4 weken is het huren van de dozen à  1,-- per doos per 4 weken. Gehuurde dozen dienen vanaf de 4e week na de verhuisdatum op afspraak zelf retour gebracht te worden. Ook het kopen van de dozen à  3,-- per doos is mogelijk. Indien u niet alle dozen retour  geeft of de dozen onzorgvuldig heeft behandeld en kapot retour geeft zullen wij   3,-- per doos in rekening brengen.

ARTIKEL 17 - Schademelding Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan de Verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 18 - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid 1. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de Verhuizer verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen (artikel 8) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW ( 23.000 per inboedel) . 2. Indien de Verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.  3. De Verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan  35 is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan  35 kan de Verhuizer voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 5. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

ARTIKEL 19 - Klachten Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 20 - Toepasselijk recht Het Nederlandse recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de AV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.